dimarts, 10 de maig del 2016

RIPOLLET VILA GROGA
Aquest proper dijous 12 de Maig, la Plataforma d`Ampes de Ripollet, presentarem al Consell Escolar Municipal, una moció per fer de Ripollet una VILA GROGA, en defensa de la Educació Publica de Qualitat.

Actualment prop de trenta municipis de Catalunya ho son.

Què és una Vila Groga?
Un municipi esdevé Vila Groga quan el seu Ple Municipal aprova comprometre’s a treballar en la defensa d’un model públic d’educació, és a dir, l’educació pública, de qualitat, en català, inclusiva, democràtica, laica, participativa, diversa i per a tothom. I, alhora, dóna suport també a les reivindicacions dels moviments socials i educatius.
La LOMCE també retalla competències locals
La LOMCE no és només una llei regressiva, segregadora, més pròpia del segle XIX que no pas del segle XXI… És també una llei que redueix encara més les -ja prou minses- competències educatives de les administracions locals. Amb la LOMCE, entre d’altres coses, els municipis també deixen de ser interlocutors en la definició de l’oferta educativa i desapareix el representant municipal dels consells escolars dels centres privats concertats.
Per què creix el nombre de Viles Grogues?
Aquest despertar de Viles Grogues per tot el territori català (des de les comarques gironines fins a les de Tarragona, passant per l’àrea metropolitana de Barcelona) és fruit del desig creixent per part d’alguns municipis de reclamar davant de les administracions autonòmiques i estatals un paper més actiu i rellevant en matèria educativa.
Som molt conscients que actualment les competències municipals són més aviat escasses. Però també sabem que l’educació comença als zero anys i no s’acaba mai, ja que va lligada al creixement i al desenvolupament integral de les persones. El procés educatiu és constant i divers al llarg de la vida i es produeix en qualsevol moment i espai de la nostra ciutat o poble. La constatació d’aquesta, diguem-ne, obvietat fa que poc a poc augmenti el nombre d’ajuntaments que volen assumir més competències en educació i tenir més pes a l’hora de dissenyar i d’aplicar un model educatiu que respongui a les necessitats actuals de la nostra societat. I és que, com diuen en anglès: Think globally, act locally (pensa en global, actua local).
El paper dels municipis amb la legislació actual
La LEC (Llei d’Educació de Catalunya – Llei 12/2009, del 10 de juliol) diu en el seu preàmbul: “La Llei d’educació requereix la implicació de la comunitat educativa i de la societat catalana en l’acompliment de les seves finalitats”. La realitat, però, és que això al final queda en no res i és una simple declaració de bones intencions.
Quan comencem la casa per la teulada i fem les lleis des de dalt sense comptar amb els de baix, que som els qui coneixem de primera mà les mancances i les virtuts del nostre sistema educatiu, però també les necessitats educatives del nostre entorn, costa molt de creure que hi hagi un desig real de fer que l’educació sigui una responsabilitat compartida per tota la societat. D’una banda, el departament d’Ensenyament reclama la implicació de la comunitat educativa i de l’altra, aquest mateix departament fa i desfà al seu gust sense permetre que la comunitat educativa i els municipis tinguin un paper actiu en el disseny del model educatiu. 
Alguns ajuntaments ja han entès, molt abans i tot que les altres administracions, que la millora de la qualitat educativa comença amb els municipis assumint un major protagonisme i segueix amb l’anàlisi del model actual, el debat i la definició d’un nou model educatiu, tot això amb la participació i el treball conjunt de les institucions (també les locals!), la comunitat educativa i tots els agents socials que hi intervenen.
El paper que han de tenir els municipis en matèria educativa
Tots estarem d’acord, tal i com recull la LEC, que l’educació és un dret de totes les persones; que l’exercici d’aquest dret s’ha de garantir al llarg de tota la vida i atenent totes les facetes del desenvolupament personal i professional; que l’educació és la porta obligada a la realització personal i al progrés col·lectiu; és la palanca que fa possible la superació dels condicionants personals, socials, econòmics i culturals en origen; és la clau de les oportunitats per a superar les desigualtats; i que cal garantir d’una manera efectiva el dret a l’educació per a tothom, tot removent els obstacles de tota mena que el dificultin
Si ens ho creiem de debò i volem que l’educació sigui tot això, hauríem d’estar també d’acord en que no podem deixar al marge (o amb un paper residual) les administracions locals. Els municipis han d’assumir més competències educatives i han de dissenyar el seu propi model educatiu de ciutat conjuntament amb les altres administracions educatives, la comunitat educativa i els agents socials. Hi ha qui parla de Plans Educatius de Ciutat, hi ha qui parla de Ciutats Educadores…, posem-li el nom que vulgueu, la qüestió és que li posem nom, però sobretot que li donem forma i contingut.
Necessitem models educatius municipals que contemplin el disseny del mapa escolar i de l’oferta educativa; el foment de la matrícula en centres públics; projectes que garanteixin l’accés de tothom a l’educació independentment de les seves circumstàncies personals, econòmiques o socials; el lligam entre l’educació formal i l’educació no formal; la participació i el treball en xarxa; la potenciació del binomi esport i educació; la importància de l’educació artística; la defensa de l’educació en català; recursos per a la prevenció, la detecció i l’atenció de trastorns de salut…

PROPOSTA DE MOCIÓ RIPOLLET VILA GROGA 

La Plataforma de Ampas de Ripollet presentem la proposta de Declaració de Vila Groga en el Consell Escolar Municipal (CEM) Vila Groga és un municipi que expressa la seva voluntat de defensar el model públic d’educació, és a dir, l’educació pública, de qualitat, en català, inclusiva, democràtica, laica, participativa, diversa i per a tothom. És un municipi que dóna suport a les reivindicacions dels moviments socials contra la LOMCE. Fa més de 5 anys que la Plataforma de Ampes de Ripollet mostrem el nostre compromís en la defensa de l'escola pública. I ho fem participant en les mobilitzacions en contra de les retallades, la supressió de les aules de P3, demanat una baixada de ratios, reivindicant la construcció del 4art Institut o la denúncia del retrocés i de la privatització de l'educació que suposa la LOMCE. I també, ho fem sent l'altaveu de les activitats que promouen l'Educació Pública de Qualitat i que es duen a terme a Ripollet Per tot això, després d’un procés de debat, hem elaborat una proposta, referendada a l’Assemblea de la Plataforma de Ampes, i recolzada per totes les Ampes de les Escoles i Instituts públics de Ripollet, per demanar que Ripollet es declari Vila Groga. D'aquesta manera Ripollet es sumaria a d'altres ciutats com Polinyà (la primera Vila Groga), Terrassa, Cerdanyola, Santa Coloma de Gramenet, L`Hospitalet de Llobregat i Badalona Creiem que la nostra ciutat, sempre ha estat present en la defensa del model d’educació pública, ha de formar part d’aquest moviment i ho ha de fer amb la màxima solemnitat. La Declaració de Vila Groga suposa afegir el compromís de tota la ciutat en la defensa de l'educació pública de qualitat, que es concreta en: Comprometre’s en la defensa de l’escola pública i de qualitat, perquè és l’escola de tots i totes. Vetllar perquè l'educació no deixi mai de ser un DRET de ciutadania, i que garanteixi l’equitat, la igualtat d’oportunitats, la inclusió educativa i la no-discriminació i actuï com a element compensador de les desigualtats personals, culturals, econòmiques i socials. Crear els espais comuns de treball per tal que el govern local i tots els agents educatius i socials puguin iniciar la reflexió sobre quin ha de ser el model educatiu que volem i necessitem per la nostra ciutat. Crear espais de col·laboració i intercanvi entre escoles agents educatius per avançar cap a una ciutat educadora. Expressar el seu total i absolut rebuig a la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), alhora que insta a la Generalitat de Catalunya per a que es declari insubmisa a la llei i suspengui la seva aplicació a Catalunya, tal i com ja han fet altres comunitats autonòmiques de l’estat espanyol. La nostra voluntat, com a comunitat educativa, és que la Declaració no sigui només un acte formal, voldríem que el contingut del document sigui assumit per tots els grups municipals i per l’Ajuntament Ple, com a línia de treball pels propers anys. Per això proposem que el Plenari del CEM també faci seva la proposta i, en nom de tota la Comunitat Educativa, elevi la demanda al Ple de l’Ajuntament per que sigui aprovada a la sessió del proper mes de Maig. 

#RipolletVilaGroga


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada